Publikuj w "Językach Obcych w Szkole"

treść strony

Zasady współpracy

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, metodycznym i popularnonaukowym, jak również artykuły, reportaże oraz felietony poświęcone edukacji językowej. Opracowanie nie powinno naruszać praw autorskich osób trzecich - w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: DzU 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: DzU 2000 r. nr 80 poz. 904). Autor artykułu wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję korekty stylistycznej i językowej oraz wykorzystanie tekstu na dwóch polach eksploatacji (druk, internet). W przypadku obszerniejszych artykułów redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania skrótu, z ewentualną prezentacją dodatkowych treści na stronie internetowej czasopisma. Redakcja nie będzie akceptować ghostwritingu i takich zjawisk, jak guest authorship oraz innych przejawów nierzetelności autorów. Artykuły i materiały dodatkowe publikowane w piśmie są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu opublikowanego na łamach JOwS może nastąpić za zgodą redakcji.

Tematyka publikowanych artykułów i zasady współpracy

Zapraszamy Państwa do przesyłania artykułów na wszystkie interesujące Państwa tematy związane z uczeniem się i nauczaniem języków obcych nowożytnych (w tym języków rzadziej nauczanych), języków mniejszości narodowych, języków mniejszości etnicznych, języka regionalnego, języka polskiego jako obcego, języków klasycznych. Artykuły mogą dotyczyć:

 • uczenia się i nauczania sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, pisania, mówienia, przetwarzania językowego;
 • uczenia się i nauczania (różnorodnie definiowanych) podsystemów języka – gramatyki, leksyki, fonetyki;
 • teorii uczenia się i nauczania języków obcych;
 • wpływu różnych czynników, np. cech osobowości, czynników demograficznych, społecznych, na proces oraz efekty uczenia się i nauczania języków obcych;
 • metod, technik i podjeść do nauczania języków obcych;
 • nauczania języków obcych różnych grup uczniów, uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • nauczania w różnych kontekstach sytuacyjnych (szkoła, uczelnia, kształcenie specjalistyczne, nauczanie dorosłych; nauczanie w grupie, nauczanie indywidualne, nauczanie na odległość, nauczanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych);
 • sposobów motywowania oraz roli motywacji w nauczaniu języków obcych;
 • różnych obowiązków i ról nauczyciela języka obcego;
 • organizacji warsztatu pracy nauczyciela języków obcych, w tym zagadnień związanych z utrzymaniem dyscypliny w klasie, radzeniem sobie z uczniami sprawiającymi problemy;
 • materiałów wykorzystywanych w dydaktyce języka obcego, w tym podręczników, narzędzi i materiałów cyfrowych, materiałów pomocniczych, słowników, nowoczesnych technologii;\analizy przepisów oświatowych związanych z kształceniem językowym;
 • popełniania błędów i informacji zwrotnej w kształceniu językowym;
 • planowania procesu uczenia się i nauczania języka obcego, w tym planowania lekcji, planowania kursu; nauczania stacjonarnego, hybrydowego oraz zdalnego;
 • autonomii ucznia i nauczyciela, strategii związanych z uczeniem się i nauczaniem języka obcego;
 • sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności w zakresie języka obcego;
 • przeglądu badań związanych z uczeniem się i nauczeniem języka obcego;
 • najnowszych trendów, nowinek ze świata związanych z uczeniem się i nauczaniem języka obcego;
 • wszystkich innych zagadnień dotyczących uczenia się i nauczania języka obcego, niewymienionych w powyższych punktach.

Czekamy szczególnie na referaty z przeprowadzonych badań oraz analizy dotyczące uczenia się i nauczania języka obcego. Zapraszamy do współpracy także pracowników nauki.

"Języki Obce w Szkole" są ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (UIC: 201349), z wartością publikacji 20 pkt.

Plan wydawniczy 2022

Numer 1/2022

Pełny zakres tematów wymienionych w punktach powyżej, w szczególności artykuły dotyczące materiałów wykorzystywanych w dydaktyce języka obcego, w tym podręczników, narzędzi i materiałów cyfrowych, materiałów pomocniczych, słowników oraz nowoczesnych technologii

Termin nadsyłania artykułów: 15.01.2022

Numer 2/2022

Pełny zakres tematów wymienionych w punktach powyżej, w szczególności artykuły dotyczące różnych obowiązków i ról oraz rozwoju i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela języka obcego

 

Termin nadsyłania artykułów: 15.03.2022

Numer 3/2022

Pełny zakres tematów wymienionych w punktach powyżej, w szczególności artykuły dotyczące uczenia się i nauczania języków rzadziej używanych, języków mniejszości narodowych, języków mniejszości etnicznej, języka regionalnego, języków klasycznych oraz języka polskiego jako obcego

Termin nadsyłania artykułów: 15.06.2022

Numer 4/2022

Numer specjalny, którego tematem będzie otwartość, różnorodność i tolerancja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

 

Termin nadsyłania artykułów: 15.08.2022

Zgłoś artykuł

Zostań Autorem "Języków Obcych w Szkole"!

Sprawdź, jaki jest nasz plan wydawniczy na najbliższy rok, poznaj zasady współpracy oraz wymogi techniczne i... zostań naszym Autorem!

Zgłoś

Wymogi techniczne

 • Autor przekazuje Redakcji dwa pliki: 1) treść artykułu, zawierającą lead (400-500 znaków) i krótki biogram Autora; 2) w języku angielskim - abstrakt artykułu wraz z tytułem i słowami kluczowymi.
 • Nadesłane artykuły powinny mieścić się w przedziale 16-25 tys. znaków ze spacjami, o ile Autor i Redakcja nie postanowią inaczej w procesie redakcyjnym.
 • Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami bibliograficznymi, według których powinny być sporządzone zestawienia bibliograficzne i przypisy.
 • Redakcja prosi o składanie tekstów w formacie *doc lub *rtf. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4; czcionka - Times New Roman 12 pkt., interlinia - 1,5 wiersza.
 • Każdy scenariusz powinien być przygotowany według wzoru scenariusza lekcji, przyjętego w redakcji JOwS.
 • Materiały graficzne powinny być dostarczone w oddzielnych plikach w postaci wektorowej (.eps, .ai) albo w formacie .jpg, .png lub .tif, o rozdzielczości min. 300 dpi. Należy również oznaczyć je w tekście, we właściwym dla nich miejscu. Jeżeli jest to możliwe, materiały graficzne powinny mieć funkcję ich edycji. Tabele, rysunki, schematy, mapy, wykresy itp. należy umieścić w tekście oraz oznaczyć kolejnymi numerami. Jeśli chcą Państwo zamieścić także własny materiał ilustracyjny do artykułu, prosimy o dokładne opisanie zdjęć lub grafik oraz upewnienie się, że posiadają Państwo prawo do wykorzystywania materiału graficznego lub zdjęciowego.
 • Artykuły prosimy zgłaszać przez formularz na naszej stronie lub pocztą elektroniczną na adres: jows@frse.org.pl.